شما ياوران گرامي مي توانيد با در اختيار داشتن هر کدام از کارتهاي عضو شتاب، نسبت به پرداخت کمک‌های نقدی خود صورت الکترونيکي اقدام نماييد.

نام و نام‌خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونیک
پست الکترونیک
مبلغ (ريال) *